Beszédjavító pedagógus munkaközösség

A beszédjavító tagozat nevelő-oktató pedagógusai egy munkaközösséget alkotnak. Az iskola sajátos arculata, valamint a tanulóink sajátos igényeinek megfelelően a nevelőtestület összetétele igen sokrétű. Gyógypedagógusaink, tanítóink, szaktanáraink magasan képzett kollégák, legtöbbjük két-három szakképesítéssel rendelkezik. Munkatársainkat a legkorszerűbb szakmai információforrások biztosításával, a szakirányú képzéseken és tanfolyamokon való részvétel támogatásával segítjük tudásuk fenntartásában és elmélyítésében.
A munkaközösség éves munkaterv alapján működik.
Az osztálytanítók, szaktanárok munkáját gyógypedagógus, kiemelten logopédus, valamint pedagógiai asszisztens is segíti. A gyermekek érdekében team munkában dolgozunk, esetmegbeszéléseket tartunk, együtt határozzuk meg a fejlesztendő területeket, és ki-ki a maga szakterülete szerint végzi a feladatát. Iskolánk segítő megkülönböztetéssel, differenciáltan, egyénileg is segíti tanulóinkat, elsősorban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve.
A hozzánk irányított gyermekek számára biztosítani tudjuk azokat a feltételeket, amelyek a speciális egyéni fejlesztéshez szükségesek. Pedagógiai programunkban megfogalmazottak szerint: „Legfontosabb alapelvünk olyan feltételrendszer biztosítása, amely figyelembe veszi a tünetek változatosságát, a speciális szükségleteket, az egyéni teherbíró képességet.” Egy második esély, befogadó iskola vagyunk, akinek nem sikerült integrálva, mi segítünk szegregáltan.
Természetesen iskolánkban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei feladatai közé tartozik, hogy tanulóinkat az időlegesen szegregált nevelés-oktatás után mielőbb visszaintegráljuk a lakóhely szerinti általános iskolába. Az egyéni fejlesztésen túl szakköri foglalkozásokat is tartunk (rajz, sport), házi versenyeket (Szépolvasó verseny, Szépíró verseny, Szövegértő verseny, Helyesírási verseny, Versmondó verseny) szervezünk. Délutáni közösségi programokkal színesítjük diákjaink mindennapi életét.
Olyan intézmény vagyunk, ahol az oldott és nyugodt légkör az uralkodó, amelyben a gyermek és a felnőtt egyaránt jól érzi magát. E légkör a kölcsönös bizalom, az elfogadás, a gyermeki és az egyéni sajátosságok figyelembevételével, az egységes és következetes egymásra épülő pedagógiai munkán nyugszik.

Pedagógiai munkánk középpontjában a sajátos nevelési igényű tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll, az alapkompetenciák fejlesztésére építve, a környezeti feltételek figyelembevételével és bevonásával. Célunk, hogy a ránk bízott gyermekek testi, lelki és szellemi képességeinek fejlesztését a legoptimálisabban megvalósítsuk.

Beszédjavító pedagógus munkaközösség tagjai:
1. Bártfainé Maretta Mónika – tanító, munkaközösség-vezető
2.  Ambrus Emese – tanár
3. Bach Jakab – tanár, gyógypedagógus
4. Balázsné Vándor Mariann – tanító
5. Boczkó Barna – tanító
6. Borsós Hajnalka – tanár
7. Czerman Julianna – tanító
8. Csabuda Péter – tanár
9. Greff Tünde – tanító
10. Hirlemanné Szarka Judit – tanító
11. Kovácsné Hertel Erika – tanító
12. Krausz Zsuzsanna – tanító
13. Krebszné Balog Judit – tanító
14. Kurilla József – tanár
15. Martinovics Lilla – tanár
16. Pátzay-Király Krisztina – tanár
17. Revóczi Norbert – tanár
18. Sztankovits Edit – tanító
19. Tóth-Cseri Andrásné Pusztai Viktória – tanár
20. Tóth Ildikó – tanító
21. Varga Árpádné – tanító
22. Völgyi Nikoletta – tanító
23. Winternitzné Kimlei Ágnes – tanító

Gyógypedagógiai asszisztensek:
Csámpainé Borsos Szilvia
Gulyás Béláné
Hegedűs Szilvia
Holecz Dóra
Kovács Krisztina
Vass Gyuláné
Zsombokos Andrea