Beszédjavító pedagógus munkaközösség

A beszédjavító tagozat nevelő-oktató pedagógusai egy munkaközösséget alkotnak. Az iskola sajátos arculata, valamint a tanulóink sajátos igényeinek megfelelően a nevelőtestület összetétele igen sokrétű. Gyógypedagógusaink, tanítóink, szaktanáraink magasan képzett kollégák, legtöbbjük két-három szakképesítéssel rendelkezik. Munkatársainkat a legkorszerűbb szakmai információforrások biztosításával, a szakirányú képzéseken és tanfolyamokon való részvétel támogatásával segítjük tudásuk fenntartásában és elmélyítésében.
A munkaközösség éves munkaterv alapján működik.
Az osztálytanítók, szaktanárok munkáját gyógypedagógus, kiemelten logopédus, valamint pedagógiai asszisztens is segíti. A gyermekek érdekében team munkában dolgozunk, esetmegbeszéléseket tartunk, együtt határozzuk meg a fejlesztendő területeket, és ki-ki a maga szakterülete szerint végzi a feladatát. Iskolánk segítő megkülönböztetéssel, differenciáltan, egyénileg is segíti tanulóinkat, elsősorban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve.
A hozzánk irányított gyermekek számára biztosítani tudjuk azokat a feltételeket, amelyek a speciális egyéni fejlesztéshez szükségesek. Pedagógiai programunkban megfogalmazottak szerint: „Legfontosabb alapelvünk olyan feltételrendszer biztosítása, amely figyelembe veszi a tünetek változatosságát, a speciális szükségleteket, az egyéni teherbíró képességet.” Egy második esély, befogadó iskola vagyunk, akinek nem sikerült integrálva, mi segítünk szegregáltan.
Természetesen iskolánkban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei feladatai közé tartozik, hogy tanulóinkat az időlegesen szegregált nevelés-oktatás után mielőbb visszaintegráljuk a lakóhely szerinti általános iskolába. Az egyéni fejlesztésen túl szakköri foglalkozásokat is tartunk (rajz, sport), házi versenyeket (Szépolvasó verseny, Szépíró verseny, Szövegértő verseny, Helyesírási verseny, Versmondó verseny) szervezünk. Délutáni közösségi programokkal színesítjük diákjaink mindennapi életét.
Olyan intézmény vagyunk, ahol az oldott és nyugodt légkör az uralkodó, amelyben a gyermek és a felnőtt egyaránt jól érzi magát. E légkör a kölcsönös bizalom, az elfogadás, a gyermeki és az egyéni sajátosságok figyelembevételével, az egységes és következetes egymásra épülő pedagógiai munkán nyugszik.

Pedagógiai munkánk középpontjában a sajátos nevelési igényű tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll, az alapkompetenciák fejlesztésére építve, a környezeti feltételek figyelembevételével és bevonásával. Célunk, hogy a ránk bízott gyermekek testi, lelki és szellemi képességeinek fejlesztését a legoptimálisabban megvalósítsuk.